Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky pri online predaji tovaru v internetovom ochode predávajúceho

Tieto VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PRI ONLINE PREDAJI TOVARU V INTERNETOVOM OBCHODE PREDÁVAJCEHO (ďalej len ako „VOP“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru s využitím prostriedkov komunikácie na diaľku v internetovom obchode predávajúceho prevádzkovaným pod obchodným názvom www.posteleroyal.sk.

Kontaktné údaje Predávajúceho:

LG Krono s.r.o., so sídlom Zvolenská 5038, 984 01 Lučenec, IČO 45 624 097, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, vložka č. 18575/S
DIČ: 2023087935
IČ DPH: SK2023087935
Webová stránka: www.posteleroyal.sk
E-mail: info@posteleroyal.sk
Tel. číslo: + 421 918 979 811

 1. DEFINÍCIE A VÝKLAD POJMOV.
  1. Pokiaľ nie je v týchto VOP výslovne uvedené inak, majú uvedené pojmy nasledujúci význam:
   1. Internetový obchod“ znamená obchod predávajúceho prevádzkovaný pod doménou www.posteleroyal.sk, ktorý nie je určený pre osoby mladšie ako 18 rokov, pre osoby s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony
   2. Predávajúci“ znamená spoločnosť LG Krono s.r.o., so sídlom Zvolenská 5038, 984 01 Lučenec, IČO 45 624 097, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, vložka č. 18575/S
   3. Kupujúci“ znamená osobu, ktorá má záujem uzavrieť s Predávajúcim alebo s Predávajúcim uzavrie Kúpnu zmluvu prostredníctvom internetových stránok www.posteleroyal.sk, pričom sa môže jednať tak o fyzickú osobu – Spotrebiteľa a/alebo o fyzickú osobu - podnikateľa a/alebo o právnickú osobu
   4. Zmluvné strany“ znamenajú spoločne Predávajúceho a Kupujúceho
   5. Kúpna zmluva“ znamená právny úkon, ktorým sa Predávajúci zaväzuje odovzdať predmet kúpy (Tovar a/alebo Doplnky a/alebo Použitý tovar) Kupujúcemu a Kupujúci sa zaväzuje predmet kúpy (Tovar a/alebo Doplnky a/alebo Použitý tovar) prevziať a zaplatiť zaň Predávajúcemu kúpnu cenu a je uzatvorená vo forme a spôsobom podľa týchto VOP a relevantných a aplikovateľných právnych predpisov
   6. Kúpna zmluva uzatvorená distančným spôsobom“ znamená Kúpnu zmluvu uzatvorenú na diaľku prostredníctvom internetového obchodu Predávajúceho www.posteleroyal.sk ako Kúpna zmluva uzatvorená mimo prevádzkových priestorov Predávajúceho a je podmnožinou pojmu Kúpna zmluva podľa 1.1.5
   7. Tovar“ znamená akýkoľvek tovar, ktorý Predávajúci predáva na základe Kúpnej zmluvy Kupujúcemu, najmä, nie však výlučne, postele, matrace a Doplnky v zmysle bodu 1.1.8 týchto VOP
   8. Doplnky“ znamenajú najmä nočné stolíky, úložné boxy, lavice a pufy, ktoré Predávajúci na základe Kúpnej zmluvy predáva Kupujúcemu a ktoré sú podmnožinou pojmu Tovar
   9. Použitý tovar“ znamená Tovar (postele, matrace a Doplnky), ktorý bol vystavený v jednotlivých prevádzkach Predávajúceho pred tým, ako bol predaný Kupujúcemu alebo Tovar, ktorý z iného dôvodu spĺňa charakteristiku použitého tovaru a je tak predávaný za nižšiu cenu ako je cena uvedená v cenníku Predávajúceho
   10. E-Objednávka“ má význam definovaný v bode 4.4. týchto VOP
   11. Spotrebiteľ“ znamená Kupujúceho - fyzickú osobu, ktorá pri uzatváraní a plnení Kúpnej zmluvy s Predávajúcim nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania
   12. Reklamácia“ znamená uplatnenie zodpovednosti za vady výrobku alebo služby, spôsobom vybavenia reklamácie ukončením reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie
   13. Občiansky zákonník“ znamená zákon č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov
   14. Obchodný zákonník“ znamená zákon č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov
   15. Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov“ znamená zákon č. 391/2015 Zb. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
   16. Zákon o ochrane spotrebiteľa“ znamená zákon č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
   17. Zákon o ochrane spotrebiteľa pri uzatvorení zmluvy na diaľku“ znamená zákon č. 102/2014 Z. z., o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov
   18. Slovenská obchodná inšpekcia“ alebo „SOI“ znamená Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj, so sídlom Dolná 46, 974 01 Banská Bystrica 1 a ktorá vykonáva dohľad nad činnosťou Predávajúceho a jeho kontrolu.
  2. Významy ďalších pojmov ako tých, ktoré sú uvedené v odseku vyššie, môžu byť definované aj v iných častiach týchto VOP. Pokiaľ nie je uvedené v týchto VOP inak, budú mať vyššie uvedené pojmy takto definovaný význam pre celú úpravu zmluvných vzťahov medzi Predávajúcim a Kupujúcim.
  3. Pri výklade týchto VOP platí, že pojmy vyjadrujúce len jednotné číslo zahŕňajú aj množné číslo a naopak, pojmy vyjadrujúce mužský rod zahŕňajú aj ženský a stredný rod a naopak, a slová vyjadrujúce osoby zahŕňajú fyzické aj právnické osoby a naopak.
  4. Tieto VOP sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpna Zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa uzatvára v slovenskom jazyku.
  5. Predávajúci si vyhradzuje právo tieto VOP meniť a dopĺňať podľa vlastného uváženia. Zmeny týchto VOP budú zverejnené na internetovej stránke www.posteleroyal.sk Prípadné zmeny a doplnenia týchto VOP sa nebudú vzťahovať na e-objednávky tovaru vytvorené pred ich účinnosťou.
 2. ÚVODNÉ USTANOVENIA.
  1. Tieto VOP sa vzťahujú na uzatváranie Kúpnych zmlúv dištančným spôsobom, ktorých predmetom je Tovar ponúkaný Predávajúcim, s využitím prostriedkov komunikácie na diaľku v Internetovom obchode, a sú neoddeliteľnou súčasťou takto uzavretej Kúpnej zmluvy. VOP bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti Predávajúceho a Kupujúceho.
  2. Pokiaľ nie je v písomnej dohode medzi Predávajúcim a Kupujúcim alebo zákonom stanovené inak, uplatnia sa na všetky vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim tieto VOP.
  3. Tieto VOP v znení platnom v deň uzatvorenia Kúpnej zmluvy sú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy.
  4. Zmluvné strany sa uzavretím Zmluvy v súlade s ust. článku 6 ods. 2 nariadenia č. 593/2008/ES dohodli, že otázky neupravené týmito VOP sa riadia zákonmi a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky (ďalej spoločne len „Rozhodné právo“). V prípade, že Kupujúci, ktorý je Spotrebiteľom pričom niektoré z jeho práv a povinností v zmysle týchto obchodných podmienok a Rozhodného práva sú právnym poriadkom krajiny, v ktorej má svoj domicil, upravené odlišne, použije sa právna úprava, ktorá je pre Kupujúceho priaznivejšia.
  5. Aplikácia všeobecných obchodných podmienok druhej Zmluvnej strany (Kupujúceho) alebo akýchkoľvek iných všeobecných obchodných podmienok je týmto výslovne vylúčená, pokiaľ sa Zmluvné strany písomne nedohodnú inak.
  6. Predávajúci týmto pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností informuje že Predávajúci uzatvára Zmluvy aj s právnickými osobami a fyzickými osobami podnikateľmi.
 3. TOVAR.
  1. Webové rozhranie Internetového obchodu obsahuje informácie o Tovare určenom Predávajúcim na predaj, a to vrátane uvedenia jeho hlavných vlastností, ceny, možností platby, možností dopravy a ďalších informácií vzťahujúcich sa ku konkrétnemu Tovaru.
  2. Všetky informácie týkajúce sa Tovaru uvedené v Internetovom obchode, napr. opis Tovaru, jeho špecifikácia, fotografie atď. sú informáciami dostupnými Predávajúcemu v čase ich uverejnenia, pričom Tovar sa môže v skutočnosti určitým spôsobom od týchto informácií líšiť, napríklad v závislosti od zariadenia, za pomoci ktorého Kupujúci pristupuje do Internetového obchodu. Predávajúci si vyhradzuje právo vykonať úpravy menšieho rozsahu pri popise Tovaru za účelom uvedenia popisu do súladu so skutočnosťou.
  3. Ponuky Tovaru umiestnené v Internetovom obchode môžu byť časovo a množstevne obmedzené, tak ako je uvedené v konkrétnych prípadoch pri Tovare v Internetovom obchode alebo v rámci upútavky týkajúcej sa marketingových akcií Predávajúceho.
  4. Predávajúci si vyhradzuje právo obmedziť u konkrétneho Tovaru maximálny počet nákupov, ktoré môže realizovať jednotlivý Kupujúci, a to z dôvodu zaistenia spravodlivej možnosti nákupu všetkých Kupujúcich.
 4. POSTUP UZATVORENIA KÚPNEJ ZMLUVY DISTANČNÝM SPÔSOBOM.
  1. Predávajúci v súlade s ustanovením § 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri uzatváraní Kúpnej zmluvy na diaľku pred odoslaním e-objednávky obsahom týchto VOP jasným, jednoznačným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom informuje Kupujúceho o predzmluvných informáciách, týkajúcich sa reklamačných, platobných, obchodných, prepravných a iných podmienok.
  2. Na Kúpne zmluvy uzatvorené distančným spôsobom, medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorý je Spotrebiteľom sa aplikuje Zákon o ochrane spotrebiteľa pri uzatvorení zmluvy na diaľku.
  3. Na Kúpne zmluvy uzatvorené distančným spôsobom, medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorý nie je Spotrebiteľom sa aplikuje Obchodný zákonník.
  4. Pred uzatvorením každej Kúpnej zmluvy uzatvorenej distančným spôsobom je nevyhnutné, aby Kupujúci objednal Tovar prostredníctvom Internetového obchodu (ďalej aj ako „e-objednávka“).
  5. Technické kroky, ktoré vedú k uzavretiu Kúpnej zmluvy, sú nasledovné:
   1. po zadaní adresy Internetového obchodu v internetovom prehliadači sa Kupujúcemu zobrazí ponuka Tovaru a Kupujúci má možnosť zvoliť si konkrétny Tovar;
   2. potom, čo Kupujúci zvolí konkrétny Tovar z ponuky Predávajúceho, zobrazia sa detailné informácie o tomto Tovare;
   3. Kupujúci vyberie požadované množstvo Tovaru a vloží Tovar do elektronického nákupného košíka kliknutím na tlačidlo „do košíka“ alebo kliknutím na tlačidlo. Elektronický nákupný košík je Kupujúcemu prístupný kedykoľvek v čase nákupu po kliknutí na tlačidlo znázorňujúce košík;
   4. Následne môže Kupujúci kliknutím na tlačidlo „prejsť do košíka“ zobraziť obsah elektronického košíka alebo môže ďalej prechádzať obsah Internetového obchodu;
   5. Po kliknutí na tlačidlo znázorňujúce košík, resp. tlačidlo „prejsť do košíka“, sa Kupujúcemu zobrazí prehľad vybraného Tovaru obsahujúci pre každú položku vloženú do elektronického nákupného košíka označenie Tovaru, zvolené množstvo, odhadovanú dobu dodania Tovaru, cenu tovaru a ďalej tiež celkovú cenu zloženú zo súčtu cien všetkých položiek a ceny dopravy. Kupujúci má možnosť v tejto chvíli overiť obsah e-objednávky, a ak chce niektorú z položiek zmeniť či odstrániť, má možnosť vrátiť sa do Internetového obchodu prostredníctvom tlačidla „návrat do obchodu“. Kupujúci si v tomto kroku môže zároveň zvoliť nákup ako registrovaný užívateľ Internetového obchodu alebo sa do Internetového obchodu môže zaregistrovať ako nový užívateľ;
   6. Ak Kupujúci súhlasí s obsahom e-objednávky, vyplní svoje meno a priezvisko, doručovaciu adresu, telefónne číslo a e-mailovú adresu alternatívne identifikačné údaje podnikateľa – obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH a pod. Kupujúci je povinný vyplniť údaje, ktoré sú v tomto formulári označené symbolom hviezdičky. Bez vyplnenia týchto údajov nie je možné e-objednávku odoslať. Ďalej Kupujúci zvolí spôsob platby on-line platobnou kartou alebo bankovým prevodom na účet predávajúceho. Platba na dobierku nie je možná. Zároveň Kupujúci zaškrtnutím príslušného poľa potvrdí, že sa zoznámil s týmito VOP, ktoré sú z tohto miesta prístupné kliknutím na odkaz „Všeobecné obchodné podmienky“, vrátane oznámení pred uzavretím Zmluvy a zvolí, či súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov a so zasielaním obchodných oznámení (newsletteru) na jeho e-mailovú adresu;
   7. Ak Kupujúci nepožaduje žiadnu ďalšiu zmenu e-objednávky a ním zadaných údajov, kliknutím na tlačidlo „zaplatiť“, resp. „objednávka s povinnosťou platby“, proces e-objednávky ukončí s vedomím, že súčasťou e-objednávky je povinnosť zaplatiť cenu za objednaný Tovar a náklady na jeho dodanie. Údaje, ktoré Kupujúci uvedie v e- objednávke, považuje Predávajúci za úplné a správne;
   8. Po odoslaní e-objednávky bude Kupujúci automaticky presmerovaný na internetové stránky umožňujúce platbu platobnou kartou on-line alebo uskutočnenie zjednodušeného bankového prevodu.
  6. Tým, že Kupujúci odošle prostredníctvom Internetového obchodu e-objednávku, súhlasí s uzavretím Kúpnej zmluvy dištančným spôsobom s využitím prostriedkov komunikácie na diaľku. Odoslaním e-objednávky zasiela Kupujúci Predávajúcemu návrh na uzatvorenie Kúpnej zmluvy.
  7. Následne po odoslaní e-objednávky obdrží Kupujúci na svoju e-mailovú adresu automaticky vykonávané oznámenie o prijatí e-objednávky do elektronického systému predávajúceho (ďalej len „Potvrdenie doručenia e-objednávky“). Na e-mailovú adresu Kupujúceho môžu byť v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho e-objednávky. Potvrdenie doručenia e-objednávky obsahuje údaje o tom, že Predávajúcemu bola doručená e-objednávka, nie je však akceptovaním návrhu na uzavretie Kúpnej zmluvy.
  8. Predávajúci následne zašle na e-mailovú adresu Kupujúceho informáciu o tom, či bola e-objednávka kupujúceho akceptovaná (ďalej len „Akceptácia e-objednávky“). Akceptácia e-objednávky obsahuje informáciu o:
   • čísle objednávky,
   • názve a špecifikácii Tovaru, ktorého predaj je predmetom Kúpnej zmluvy,
   • o Kúpnej cene Tovaru a/alebo iných služieb,
   • o platobných podmienkach určených k zaplateniu Kúpnej ceny za dodanie Tovaru a/alebo poskytnutie iných služieb,
   • upozornenie na právne následky nezaplatenia Kúpnej ceny objednaného Tovaru riadne a včas,
   • o predpokladanej dodacej lehote Tovaru,
   • prípadnej cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy Tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre Kupujúceho,
   • názov a údaje o mieste, kde má byť Tovar dodaný,
   • údaje o Predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodnom registri a pod.),
   • prípadne aj iné potrebné údaje.
  9. E-objednávka sa stáva pre Predávajúceho záväzná a Kúpna zmluva uzatvorená až momentom pripísania celej výšky kúpnej ceny potvrdenej v Akceptácii e-objednávky na bankový účet Predávajúceho, pokiaľ nie je v ďalších ustanoveniach týchto VOP uvedené inak. Ak Kupujúci neuhradí požadovanú výšku kúpnej ceny potvrdenej v Akceptácii e-objednávky riadne a včas (najneskôr však do 3 pracovných dní od doručenia Akceptácie e-objednávky), na e-objednávku Kupujúceho sa ďalej neprihliada a Kúpna zmluva sa od počiatku ruší.
  10. Kupujúci potvrdením a súčasným zaplatením e-objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito VOP a že s nimi výslovne súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente potvrdenia/zaplatenia e-objednávky.
  11. Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou Tovarov, ktoré sú v obchodnej ponuke Predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie ochranných známok, obchodných názvov, firemných log a i. Predávajúceho alebo zmluvných partnerov Predávajúceho, ak nie je v konkrétnom prípade zmluvou výslovne dohodnuté inak.
  12. V prípade, že Kupujúci uvedie pri svojej e-objednávke akúkoľvek poznámku či požiadavku, potom sa takáto poznámka či požiadavka nestáva súčasťou Kúpnej zmluvy a jej obsah nie je pre Predávajúceho záväzný.
  13. Ak Predávajúci nevykoná žiaden úkon (t. j. nepošle Akceptáciu e-objednávky, nevystaví faktúru na zaplatenie kúpnej ceny a pod.) ani v lehote do 15 dní od doručenia e-objednávky, na e-objednávku sa ďalej neprihliada a Kupujúci ňou nie je viazaný, pokiaľ sa Kupujúci a Predávajúci nedohodnú inak.
  14. Predávajúci ukladá uzavreté Kúpne zmluvy a doručené e-objednávky v elektronickej podobe a uchováva ich po dobu stanovenú zákonom. Predávajúci neumožňuje prístup k archivovaným Kúpnym zmluvám žiadnej ďalšej osobe. Predávajúci umožní Kupujúcemu – Spotrebiteľovi prístup ku Kúpnej zmluve, ktorú s Predávajúcim uzavrel, ak o to Kupujúci - Spotrebiteľ požiada písomne e-mailom zaslaným na adresu info@posteleroyal.sk. V takomto e-maile musí Kupujúci – Spotrebiteľ požadovanú Zmluvu jednoznačne identifikovať, a to aspoň dátumom jej uzavretia, predmetom kúpy a číslom príslušnej objednávky.
  15. V prípade, že konkrétny Tovar, ktorý je predmetom Zmluvy, sa už nevyrába, nedodáva, nie je na sklade alebo u ktorého dôjde k náhodnému poškodeniu počas prípravy na odoslanie, má Predávajúci právo od Zmluvy odstúpiť (teda stornovať e-objednávku), a to do 7 dní od jej uzavretia. O tejto skutočnosti bude Kupujúci bezodkladne informovaný. Ak už Kupujúci zaplatil cenu za konkrétny Tovar alebo jej časť, bude táto čiastka bezodkladne vrátená Kupujúcemu.
  16. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k dodanému Tovaru až úplným zaplatením Kúpnej ceny a nákladov na dodanie Tovaru.
 5. PRÁVA A POVINNOSTI PREDÁVAJÚCEHO.
  1. Predávajúci je povinný:
   • dodať na základe e-objednávky potvrdenej Akceptáciou Kupujúcemu Tovar v dohodnutom množstve, kvalite a lehote a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,
   • zabezpečiť, aby dodaný Tovar spĺňal platné právne predpisy Slovenskej republiky,
   • bezodkladne po uzavretí Kúpnej zmluvy, najneskôr však spolu s dodaním Tovaru poskytnúť Kupujúcemu potvrdenie o uzavretí Kúpnej zmluvy, napríklad prostredníctvom e-mailu. Neoddeliteľnou súčasťou potvrdenia o uzavretí Kúpnej zmluvy sú tieto VOP Predávajúceho. Kupujúci súhlasí, aby mu bolo potvrdenie o uzavretí Kúpnej zmluvy vystavené a zaslané v elektronickej podobe, čím bude nahradená povinnosť Predávajúceho poskytnúť Kupujúcemu potvrdenie v listinnej podobe.
   • odovzdať Kupujúcemu najneskôr spolu s Tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie Tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi SR (návody v slovenskom jazyku,dodací list, daňový doklad).
  2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie Kúpnej ceny od Kupujúceho za dodaný Tovar.
  3. Vyhradzujeme si právo predĺženia dodacej doby, dodacia doba sa môže predĺžiť na základe nepredvídaných okolností, ako napr. zlyhanie dopravy, výpadok materiálov na objednaný Tovar, vypredanie zásob, vypredania akciového tovaru a pod.
 6. PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÚCEHO.
  1. Kupujúci bol Predávajúcim oboznámený s tým, že súčasťou e-objednávky je povinnosť zaplatiť Kúpnu cenu.
  2. Kupujúci je povinný:
   • prevziať objednaný a dodaný Tovar,
   • zaplatiť Predávajúcemu dohodnutú Kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie Tovaru,
   • potvrdiť v dodacom liste (resp. v odovzdávacom protokole) prevzatie Tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.
  3. Kupujúci má právo na dodanie Tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom Zmluvnými stranami.
 7. DODANIE TOVARU.
  1. Predávajúci pripraví Tovar na vyzdvihnutie až po tom, čo je kúpna cena v plnej výške pripísaná na účet Predávajúceho.
  2. Tovar je doručovaný na adresu, ktorú Kupujúci uviedol ako doručovaciu adresu pri vypĺňaní e-objednávky alebo iným spôsobom dohodnutým v čase pred doručovaním Tovaru (ďalej len „Miesto dodania“). Kupujúci je povinný prevziať Tovar v časovom rozsahu, ktorý je Predávajúcim alebo jeho zástupcom, povereným doručiť Tovar a Kupujúcim dohodnutý v Kúpnej zmluve alebo iným spôsobom v čase pred doručovaním tovaru (ďalej len „Čas dodania“).
  3. Vyzdvihnutie Tovaru osobne z centrálneho skladu Predávajúceho je možné aj v prípade uzatvorenia Kúpnej zmluvy na základe e-objednávky.
  4. Tovar je zasielaný prostredníctvom internej dopravy Predávajúceho. Predávajúci neumožňuje zaslanie Tovaru prostredníctvom iného dopravcu.
  5. Náklady na dodanie Tovaru tvorí cena dopravy Tovaru. Náklady na dodanie Tovaru platí Kupujúci faktúrou spolu s cenou Tovaru.
  6. Obvyklá dostupnosť Tovaru s predpokladaným termínom jeho expedície je uvedená pri každom Tovare v Internetovom obchode Predávajúceho.
  7. Ak sa Predávajúci a Kupujúci v Kúpnej zmluve nedohodli inak, Predávajúci je povinný dodať vec Kupujúcemu bezodkladne, v súlade s dostupnosťou uvedenou pri každom Tovare, najneskôr do 30. dní odo dňa uzavretia Kúpnej zmluvy. Výrobky, ktoré majú dostupnosť „na objednávku“, dodáva predávajúci od 5. do 8. týždňov odo dňa uzavretia Kúpnej zmluvy. Ak Predávajúci nesplnil svoj záväzok dodať vec v lehote podľa tohto článku VOP, Kupujúci má právo ho vyzvať, aby dodal vec v ním poskytnutej dodatočnej primeranej lehote. Ak Predávajúci nedodá vec ani v tejto dodatočnej primeranej lehote, Kupujúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy. V takom prípade je predávajúci povinný vrátiť Kupujúcemu vyplatenú kúpnu cenu
  8. Predávajúci je oprávnený vyzvať Kupujúceho na prevzatie Tovaru aj pred uplynutím lehoty na dodanie Tovaru dohodnutej v Kúpnej zmluve.
  9. Predávajúci nie je povinný splniť termín dodávky, ak nastala dodatočná nemožnosť plnenia na základe prekážky, ktorá nemá pôvod v zavinenom konaní Predávajúceho, z dôvodu neodvrátiteľnej a nepredvídateľnej okolnosti nezávislej na vôli a zavinení Predávajúceho, a to najmä, nie však výlučne, ak:
   • dodávateľ Tovaru, resp. jeho jednotlivých častí bez predošlého oznámenia Predávajúcemu nedodal Tovar včas,
   • v prípade živelných udalostí,
   • v prípade nepriaznivej pandemickej situácie a
   • v prípade udalosti vedúcej k poškodeniu Tovaru počas zabezpečenej prepravy od výrobcu k Predávajúcemu.
   O okolnostiach brániacich dodávke objednaného Tovaru je Predávajúci povinný Kupujúceho bezodkladne informovať a spoločne dohodnúť nový termín dodávky, najneskôr však do troch (3) dní odkedy sa o vyššie uvedenej skutočnosti dozvie.
  10. Dodacia lehota je splnená dňom, kedy Predávajúci vyzve Kupujúceho (písomnou formou alebo telefonicky) na vyzdvihnutie Tovaru. V zmysle týchto VOP je podmienkou vydania tovaru zaplatenie 100% Kúpnej ceny objednaného Tovaru.
  11. V prípade, ak Predávajúci dopraví Tovar Kupujúcemu na Miesto dodania a v Čase dodania, Kupujúci je povinný prevziať Tovar osobne alebo zabezpečiť, aby Tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie Tovaru a podpísať protokol o zaplatení Kúpnej ceny a doručení a odovzdaní Tovaru. Tretia osoba splnomocnená na prevzatie Tovaru je povinná predložiť Predávajúcemu kópiu Akceptácie e-objednávky resp. iné Predávajúcim vyžiadané potvrdenie (napr. PIN kód resp. číslo objednávky).
  12. Tovar sa považuje za dodaný a prevzatý okamihom doručenia Tovaru Kupujúcemu. Doručením Tovaru Kupujúcemu sa rozumie dodanie tovaru na Miesto dodania, jeho prevzatie Kupujúcim alebo treťou osobou splnomocnenou Kupujúcim a podpísanie protokolu o zaplatení Kúpnej ceny a doručení a odovzdaní Tovaru kupujúcim alebo treťou osobou splnomocnenou Kupujúcim
  13. Ak bude potrebné dodanie Tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti Kupujúceho na Mieste dodania a v Čase dodania alebo v prípade, ak Kupujúci bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od Kúpnej zmluvy neprevezme Tovar do siedmych (7) dní po márnom uplynutí Času dodania, vzniká Predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie tovaru na Miesto dodania.
  14. Ak Kupujúci neprevezme objednaný Tovar v dohodnutom termíne – Čase dodania, Predávajúci je oprávnený požadovať poplatok za uskladnenie Tovaru v súlade s § 614 ods. 2 OZ vo výške 0,05% z hodnoty neprevzatého Tovaru príslušnej E-objednávky na každý deň uskladnenia. Predávajúci má právo uplatniť si nárok na vyššie uvedené poplatky ako náhradu za vzniknuté náklady započítaním zo zálohovej platby Kupujúceho, uhradenej pri uzatvorení Kúpnej zmluvy.
  15. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania Tovaru Predávajúcim v dohodnutej lehote a podľa týchto VOP odstúpiť od Kúpnej zmluvy a Predávajúci je povinný vrátiť Kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na bankový účet kupujúceho určený kupujúcim.
  16. Predávajúci doručí Kupujúcemu Tovar za prvé uzamykateľné dvere, v prípade že Kupujúci má záujem o vynesenie a montáž Tovaru, Predávajúci je oprávnený požadovať od Kupujúceho doplatok za dopravné a montážne služby v zmysle aktuálne platného Cenníka Predávajúceho.
 8. PLATOBNÉ PODMIENKY PRI ONLINE PREDAJI.
  1. Zobrazená Kúpna cena za Tovar v Internetovom obchode, ktorý prevádzkuje Predávajúci, zahŕňa aj daň z pridanej hodnoty vo výške stanovenej platným právnym predpisom Slovenskej republiky a nezahŕňa cenu za prepravu tovaru alebo iné voliteľné služby.
  2. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom Tovare nie je uvedené inak.
  3. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť Kúpnu cenu. Zmena Kúpnej ceny Tovaru sa nevzťahuje na Kúpne zmluvy uzatvorené pred zmenou Kúpnej ceny, bez ohľadu na to, že ešte nedošlo k dodaniu Tovaru.
  4. Kupujúci je povinný zaplatiť Predávajúcemu Kúpnu cenu, vrátane nákladov na doručenie Tovaru niektorým z nasledujúcich spôsobov platby, a to:
   1. pri nákupe realizovanom prostredníctvom Internetového obchodu Predávajúceho - online platbou realizovanou za pomoci platobnej brány
   2. pri nákupe realizovanom prostredníctvom Internetového obchodu Predávajúceho – zjednodušeným bankovým prevodom na určený bankový účet Predávajúceho.
  5. Platbu Kúpnej ceny je možné uskutočniť bežným bezhotovostným prevodom na bankový účet Predávajúceho.
  6. Bankové poplatky pri úhrade zo zahraničia znáša Kupujúci.
  7. Kupujúci je povinný zaplatiť Predávajúcemu Kúpnu cenu za dohodnutý Tovar v lehote podľa Kúpnej zmluvy, najneskôr však v lehote do troch (3) dní odo dňa Akceptácie e-objednávky. Kúpna zmluva je uzavretá s rozväzovacou podmienkou s tým, že ak Kupujúci neuhradí Predávajúcemu dohodnutú Kúpnu cenu v zmysle týchto VOP, Kúpna zmluva sa od začiatku ruší, Zmluvné strany si vrátia alebo nahradia všetky prijaté plnenia a Predávajúci nadobúda právo voľne disponovať s objednaným Tovarom.
  8. Pri omeškaní s plnením peňažného dlhu má Predávajúci právo požadovať od Kupujúceho popri plnení úroky z omeškania, ktoré predstavujú pri obchodno-právnych vzťahoch 0,05 % z dlžnej sumy denne.
  9. Predávajúci vystaví za Tovar Kupujúcemu faktúru a/alebo príjmový doklad o zaplatení. Uzavretím Kúpnej zmluvy Kupujúci súhlasí s tým, že faktúra, prípadne doklad nahradzujúci faktúru za objednaný a zakúpený Tovar, mu bude zo strany Predávajúceho poskytnutá výhradne v elektronickej podobe (elektronická faktúra), a to zaslaním na emailovú adresu, ktorú Kupujúci uviedol pri objednávke.
  10. Kupujúci je povinný sa preukázať Predávajúcemu pri uplatňovaní nárokov z vád Tovaru faktúrou a príjmovým dokladom zaplatení.
  11. V prípade, ak Kupujúci nezaplatí Predávajúcemu celú Kúpnu cenu do momentu dodania Tovaru na Miesto dodania a Zmluvné strany sa nedohodli na zaplatení Kúpnej ceny za tovar v splátkach, Predávajúci je oprávnený odoprieť dodanie Tovaru Kupujúcemu.
  12. Náklady spojené s montážou a vynáškou Tovaru nie sú zahrnuté v Kúpnej cene a Predávajúci tieto služby nie je povinný Kupujúcemu poskytnúť.
 9. VLASTNÍCKE PRÁVO A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY NA TOVARE.
  1. Až úplným zaplatením celej Kúpnej ceny za Tovar prechádza vlastnícke právo k Tovaru na Kupujúceho.
  2. Nebezpečenstvo škody na Tovare prechádza na Kupujúceho v čase, keď Kupujúci alebo tretia osoba splnomocnená Kupujúcim prevezme Tovar od Predávajúceho alebo od jeho zástupcu, povereného doručiť Tovar, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď Predávajúci umožní Kupujúcemu nakladať s Tovarom a Kupujúci Tovar neprevezme.
  3. Kupujúci je povinný bezodkladne po prevzatí Tovar dôkladne obhliadnuť a uplatniť voči Predávajúcemu prípadné vady, ktoré má Tovar v čase prevzatia (napr. roztrhnutý alebo deformovaný obal a pod.). V prípade známok zjavného poškodenia Tovaru resp. jeho obalu (roztrhnutý alebo deformovaný obal a pod.) by mal Kupujúci prevzatie odmietnuť.
 10. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY TOVARU A ZÁRUKA.
  1. Predávajúci zodpovedá za to, že Tovar je v okamihu jeho prevzatia a následne po dobu 24 mesiacov, tj. počas zákonom stanovenej záručnej doby, bez vád. Predávajúci najmä zodpovedá za to, že Tovar má v čase jeho prevzatia a následne po dobu 24 mesiacov akosť a vlastnosti, ktoré si Zmluvné strany dohodli, prípadne ak takéto dojednanie chýba, akosť a vlastnosti, ktoré Predávajúci opísal alebo ktoré Kupujúci očakával vzhľadom na povahu Tovaru a na základe reklamy Predávajúceho, že sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie Predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa Tovar rovnakého druhu bežne používa, že Tovar je v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a že vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.
  2. Predávajúci poskytuje na Tovar záručnú dobu v trvaní 24 mesiacov s výnimkou Použitého tovaru podľa bodu 1.1.9 týchto VOP.
  3. Záručná doba za Použitý tovar je 12 mesiacov. Predávajúci nezodpovedá za vady Použitého tovaru, spôsobené bežný opotrebením Tovaru. Kupujúci je povinný sa so stavom Použitého tovaru riadne oboznámiť a Predávajúci je povinný Kupujúceho informovať, že sa jedná o Použitý tovar a informovať Kupujúceho o odlišnostiach, ktoré sú spôsobené pri kúpe Použitého tovaru.
  4. Kupujúcemu sa odporúča Tovar okamžite po jeho prevzatí prezrieť a presvedčiť sa o jeho kvalite, vlastnostiach a množstve.
  5. V prípade, že o to Kupujúci, ktorým je Spotrebiteľ, požiada, Predávajúci je povinný vydať bezodkladne písomné potvrdenie o záručnej dobe, tzv. záručný list.
  6. Záručná doba začína plynúť v deň, kedy prechádza na Kupujúceho nebezpečenstvo škody na Tovare v zmysle bodu 9.2. týchto VOP a vzťahuje sa na všetky komponenty Tovaru.
  7. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú Kupujúci nemohol používať Tovar z dôvodu záručnej opravy Tovaru.
  8. Záruka sa vzťahuje výlučne na vady zistené v záručnej dobe a spôsobené chybou materiálu, chybnou konštrukciou alebo chybným spracovaním. Záruka sa vzťahuje aj na skryté vady na Tovare. Kupujúci nie je oprávnený uplatniť právo reklamácie v prípade, že poškodenie vzniklo neodbornou manipuláciou, prípadne neodborným zásahom na Tovare po dodaní Kupujúcemu. Kupujúci nemá právo na uplatnenie nárokov z vád Tovaru v prípadoch uvedených v článku 11 alebo 12 týchto VOP.
  9. V prípade výmeny Tovaru za nový dostane Kupujúci doklad, na ktorom bude uvedená informácia o výmene Tovaru, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe Kúpnej zmluvy a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny Tovaru za nový začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového Tovaru, ale iba na nový Tovar.
 11. REKLAMAČNÝ PORIADOK PRE SPOTREBITEĽOV.
  1. Ak ide o vadu Tovaru, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
  2. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu Tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti Tovaru, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu Tovaru alebo závažnosť vady.
  3. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný Tovar za bezvadný, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
  4. Ak ide o vadu Tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa Tovar mohol riadne užívať ako vec bez vady, má Kupujúci právo na výmenu Tovaru alebo má právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád Tovar riadne užívať.
  5. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z Kúpnej ceny Tovaru.
  6. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru v zmysle platných predpisov SR a Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť u Predávajúceho alebo u určenej osoby.
  7. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok Predávajúceho, teda Článok 12 VOP. Predávajúci poučil kupujúceho o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 Občianskeho zákonníka a právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 623 Občianskeho zákonníka tak, že umiestnil tieto VOP na príslušnej podstránke Internetového obchodu Predávajúceho a Kupujúci mal možnosť si ich prečítať v čase pred odoslaním E-objednávky.
  8. Kupujúci bol riadne oboznámený s reklamačným poriadkom a informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie Tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa v čase pred uzavretím Kúpnej zmluvy tak, že umiestnil tieto VOP na príslušnej podstránke Internetového obchodu Predávajúceho a Kupujúci mal možnosť si ich v čase pred odoslaním E-objednávky prečítať.
  9. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na Tovar zakúpený Kupujúcim od Predávajúceho vo forme Internetového obchodu Predávajúceho.
  10. Kupujúci má právo uplatniť si počas záručnej doby u Predávajúceho zodpovednosť za vady tovaru zakúpeného u Predávajúceho, za ktoré zodpovedá výrobca, dodávateľ alebo Predávajúci.
  11. Ak Tovar vykazuje vady, Kupujúci má právo uplatniť reklamáciu v prevádzkarni Predávajúceho v súlade s ust. § 18 ods. 2 Zákona o ochrane spotrebiteľa tak, že doručí tovar do prevádzkarne Predávajúceho a doručí Predávajúcemu prejav vôle Kupujúceho uplatniť si svoje právo (ďalej len „Oznámenie o uplatnení reklamácie“) napr. vo forme vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie, ktorý je umiestnený na príslušnej podstránke Internetového obchodu Predávajúceho. Predávajúci odporúča tovar pri jeho zasielaní na reklamáciu poistiť. Zásielky na dobierku Predávajúci nepreberá. Kupujúci je povinný v Oznámení o uplatnení reklamácie pravdivo uviesť všetky požadované informácie, najmä presne označiť druh a rozsah vady Tovaru; kupujúci zároveň uvedie, ktoré zo svojich práv vyplývajúcich z ust. § 622 a 633 Občianskeho zákonníka uplatňuje.
  12. Reklamačné konanie týkajúce sa Tovaru, ktorý sa dá doručiť Predávajúcemu začína dňom, kedy sú splnené kumulatívne všetky nasledujúce podmienky:
   • doručenie Oznámenia o uplatnení reklamácie Predávajúcemu,
   • doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho Predávajúcemu alebo určenej osobe,
  13. Ak je predmetom reklamácie Tovar, ktorý sa nedá objektívne doručiť Predávajúcemu alebo ktorý je pevne zabudovaný, Kupujúci je okrem splnenia podmienok podľa predchádzajúceho bodu 12.12 týchto VOP povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť na vykonanie obhliadky reklamovaného Tovaru Predávajúcim alebo treťou osobou určenou Predávajúcim. Reklamačné konanie týkajúce sa Tovaru, ktorý sa nedá objektívne doručiť Predávajúcemu alebo ktorý je pevne zabudovaný začína dňom, kedy bola vykonaná obhliadka Tovaru podľa prvej vety. Ak však Predávajúci alebo ním určená tretia osoba napriek poskytnutej potrebnej súčinnosti zo strany Kupujúceho nezabezpečí vykonanie obhliadky v primeranej lehote, najneskôr však do 10 dní od doručenia Oznámenia o uplatnení reklamácie Predávajúcemu, reklamačné konanie začína dňom doručenia Oznámenia o uplatnení reklamácie predávajúcemu.
  14. Predávajúci alebo určená osoba vydá Kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie Tovaru vo vhodnej forme zvolenej Predávajúcim, napr. vo forme mailu alebo v písomnej podobe, v ktorom je povinný presne označiť reklamované vady Tovaru a ešte raz poučí spotrebiteľa o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z týchto VOP. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť Kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak Kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
  15. Kupujúci je oprávnený rozhodnúť sa, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje a zároveň je povinný bezodkladne informáciu o svojom rozhodnutí doručiť Predávajúcemu. Na základe rozhodnutia Kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje je Predávajúci alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) Zákona o ochrane spotrebiteľa ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu Tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie Predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový Tovar.
  16. Ak Kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia Kúpnej zmluvy, môže Predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len “odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže Predávajúci od Kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru. Predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu ako spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 (slovom: štrnástich) dní odo dňa vybavenia reklamácie. Tým nie je dotknutá povinnosť Predávajúceho vydať Kupujúcemu písomný doklad o vybavení reklamácie najneskôr do 30 (slovom: tridsiatich) dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
  17. Ak Kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia Kúpnej zmluvy a Predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže Kupujúci zaslať Tovar na odborné posúdenie. Ak Kupujúci tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak Kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť Predávajúceho za reklamovanú vadu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný Kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie Tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
  18. Záruka sa nevzťahuje na vady na ktoré bol kupujúci v dobe uzatvárania zmluvy predávajúcim upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.
  19. Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť vadný Tovar za iný bezvadný Tovar s rovnakými alebo lepšími technickými parametrami, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
  20. Predávajúci nezodpovedá za vady Tovaru:
   • ak kupujúci neuplatnil svoje právo, týkajúce sa zodpovednosti Predávajúceho za vadu Tovaru do konca záručnej doby Tovaru,
   • ak je vadou Tovaru mechanické poškodenie Tovaru spôsobené Kupujúcim,
   • ak vada Tovaru vznikla používaním Tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou intenzitou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu Tovaru,
   • ak vada Tovaru vznikla neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o Tovar,
   • ak vada Tovaru vznikla poškodením Tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami obvyklého používania Tovaru,
   • ak vada Tovaru vznikla poškodením Tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,
   • ak vada Tovaru vznikla poškodením Tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
   • ak vada Tovaru vznikla neodborným zásahom, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
   • ak vada Tovaru vznikla zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.
  21. Ak zásielka nie je kompletná, resp. ak ide o zjavnú vadu, ktorú Kupujúci mohol zistiť kontrolou zásielky pri doručení Tovaru a ktorú neoznámil zástupcovi Predávajúcemu v súlade s bodom 10.4 týchto VOP, neskoršie reklamácie tohto druhu bude možné uznať len ak Kupujúci preukáže, že reklamované vady mal Tovar už v čase jeho prevzatia Kupujúcim.
  22. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:
   • odovzdaním opraveného Tovaru,
   • výmenou Tovaru,
   • vrátením kúpnej ceny Tovaru,
   • vyplatením primeranej zľavy z ceny Tovaru,
   • písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,
   • odôvodneným zamietnutím reklamácie Tovaru.
  23. O výsledku vybavenia reklamácie bude Predávajúci informovať Kupujúceho bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky alebo e-mailom a zároveň mu bude spolu s Tovarom, resp. prostredníctvom e-mailu doručený doklad o vybavení reklamácie.
  24. Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu, bude reklamácia vybavená v závislosti od rozhodnutia Kupujúceho nasledujúcim spôsobom:
   • Predávajúci zabezpečí odstránenie vady, alebo
   • Predávajúci vadný tovar vymení.
  25. Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu a Kupujúci neurčí bezodkladne, akým spôsobom má byť reklamácia vybavená, Predávajúci reklamáciu vybaví odstránením vady.
  26. Pokiaľ sa jedná o vadu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez vady, Predávajúci vybaví v závislosti od rozhodnutia Kupujúceho reklamáciu nasledujúcim spôsobom:
   • výmenou tovaru za iný funkčný tovar rovnakých alebo lepších technických parametrov, alebo
   • v prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu vrátením kúpnej ceny za tovar.
  27. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené v Oznámení o uplatnení reklamácie a v potvrdení o uplatnení reklamácie tovaru.
  28. Pre účely reklamácie sa za viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu považuje výskyt jednej odstrániteľnej vady viac ako dva krát.
  29. Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných vád považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných vád súčasne.
  30. Oprávnenie Kupujúceho na uplatnenie reklamácie vady tovaru je po tom, ako využil svoje právo a požiadal Predávajúceho o odstránenie vady tovaru skonzumované a bez ohľadu na výsledok reklamácie bude prípadné opätovné uplatnenie reklamácie tej istej jedinečnej vady (nie vady rovnakého druhu) zamietnuté.
  31. Ustanovenia tohto článku týchto VOP výslovne neplatia pre subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, pričom sa na nich pri vybavovaní reklamácie vzťahujú ustanovenia § 422 až 442 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
  32. Po predbežnom posúdení uplatneného nároku, môže Predávajúci vyslať servisného pracovníka za účelom odstránenia vád alebo ich podrobnejšieho posúdenia.
  33. V oprávnených prípadoch je možné reklamáciu po predchádzajúcom písomnom súhlase Kupujúceho, vybaviť aj v neskoršom termíne, ako je zákonom stanovené. Dlhší termín opravy si môže technik dohodnúť s Kupujúcim.
  34. Pre Kupujúceho, ktorý nespĺňa definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
 12. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY.
  1. Ak Predávajúci nemôže splniť svoje povinnosti vyplývajúce mu z Kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti Tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ Tovaru dohodnutého v Kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností Predávajúceho vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať Tovar Kupujúcemu v lehote určenej týmito VOP alebo v Kúpnej cene, ktorá je uvedená v e-objednávke, Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať Kupujúceho a zároveň je povinný ponúknuť Kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť pre Kupujúceho odstúpiť od Kúpnej zmluvy (stornovať e-objednávku). V prípade, ak Kupujúci odstúpi od Kúpnej zmluvy z dôvodov uvedených v tomto bode týchto VOP, je Predávajúci povinný vrátiť Kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu Tovaru, a to najneskôr v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od Kúpnej zmluvy, prevodom na účet určený Kupujúcim.
  2. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 a nasl. Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku v lehote 14 dní od prevzatia Tovaru, ak Predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ust. § 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.
  3. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí Tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti Tovaru. Uvedené sa netýka Doplnkového tovaru resp. predaja Tovaru uzavretého v ochrannom obale, akými je napr. matrac, periny a pod., ktoré nie je vhodné odskúšať spôsobom podľa predchádzajúcej vety z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov. Predávajúci pri taktom druhu Tovaru bude akceptovať len vrátenie nerozbaleného a neporušeného Tovaru.
  4. Lehota na odstúpenie od Kúpnej zmluvy začína plynúť v deň, keď Kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného Tovaru, alebo ak sa:
   • Tovary objednané Kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, odo dňa prevzatia Tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
   • dodáva Tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, odo dňa prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
   • na základe Kúpnej zmluvy Tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, odo dňa prevzatia prvého dodaného Tovaru.
  5. Kupujúci môže odstúpiť od Kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je kúpa Tovaru aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od Kúpnej zmluvy.
  6. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy musí Kupujúci urobiť písomnou formou spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od Kúpnej zmluvy, alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči alebo pomocou formulára, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto VOP. Lehota na odstúpenie od Kúpnej zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od Kúpnej zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa ust. § 7 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku a bodu 12.2 týchto VOP.
  7. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto VOP musí obsahovať informácie požadované vo formulári odstúpenia od Kúpnej zmluvy, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto VOP, najmä identifikáciu Kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu Tovaru, spôsob, akým má Predávajúci vrátiť už prijaté plnenie, najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu Kupujúceho.
  8. Ak Kupujúci odstúpi od Kúpnej zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca s Kúpnou zmluvou, od ktorej Kupujúci odstúpil. Od Kupujúceho nie je možné požadovať žiadne náklady alebo iné platby v súvislosti so zrušením doplnkovej zmluvy okrem úhrady nákladov a platieb uvedených v ust. § 9 ods. 3,ust. § 10 ods. 3 a 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku a ceny za službu, ak je predmetom zmluvy poskytnutie služby a došlo k úplnému poskytnutiu služby. To znamená, že v prípade, že bola zákazníkovi reálne poskytnutá služba – doprava, vynáška alebo montáž, cena za tieto služby nebude predmetom vrátenia platby za objednaný tovar. Predmetom vrátenia platby sa stáva len cena za vrátený tovar, nie cena za vykonané služby.
  9. Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do 14 dní odo dňa odstúpenia od Kúpnej zmluvy zaslať Tovar späť na adresu sídla Predávajúceho alebo ho odovzdať Predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru, za čo vzniká Predávajúcemu nárok na účtovanie odplaty za prepravu v zmysle aktuálneho Cenníka. To neplatí, ak Predávajúci navrhol, že si Tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety tohto bodu týchto VOP sa považuje za zachovanú, ak bol Tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.
  10. Kupujúci je povinný doručiť Predávajúcemu Tovar kompletný vrátane kompletnej dokumentácie, nepoškodený, podľa možnosti v originálnom obale, nepoužívaný a na vlastné náklady..
  11. Odporúča sa tovar poistiť. Zásielky na dobierku Predávajúci nepreberá. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť Kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe Kúpnej zmluvy – uvedená povinnosť sa netýka nákladov na dopravu, dodanie, montáž, vynášku, poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby podľa tohto bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok pred tým, ako mu je doručený Tovar alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.
  12. Kupujúci znáša náklady na vrátenie Tovaru Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám alebo ak si nesplnil povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.
  13. Kupujúci zodpovedá len za zníženie hodnoty Tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s Tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti Tovaru. Spotrebiteľ nezodpovedá za zníženie hodnoty Tovaru, ak si Predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.
  14. Predávajúci je povinný vrátiť Kupujúcemu Kúpnu cenu za Tovar rovnakým spôsobom, aký použil Kupujúci pri svojej platbe, pokiaľ sa s Kupujúcim nedohodne na inom spôsobe vrátenia platieb bez toho, aby Kupujúcemu v tejto súvislosti boli účtované ďalšie poplatky.
  15. V prípade, že Kupujúci odstúpi od Kúpnej zmluvy a doručí predávajúcemu Tovar, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, zaväzuje sa Kupujúci uhradiť Predávajúcemu:
   • hodnotu, o ktorú sa znížila hodnota Tovaru v zmysle ust. § 457 Občianskeho zákonníka v skutočnej výške,
   • náklady, ktoré vznikli Predávajúcemu v súvislosti s opravou Tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu kalkulované podľa cenníka pre pozáručný servis tovaru.
  16. Kupujúci je povinný v zmysle tohto bodu VOP uhradiť Predávajúcemu náhrady najviac vo výške rozdielu medzi Kúpnou cenou Tovaru a hodnotou Tovaru v čase odstúpenia od Kúpnej zmluvy.
  17. V súlade s ust. § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú najmä:
   • predaj Tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, Tovaru vyrobeného na mieru alebo Tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
   • predaj Tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
   • predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovo obrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
   • poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy,
   • poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po plnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby.
  18. Ustanovenia Článku 12 týchto VOP výslovne neplatia pre subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
 13. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOTREBITEĽSKÝCH SPOROV.
  1. Kupujúci - Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva. Ak Predávajúci na žiadosť Spotrebiteľa odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ARS“).
  2. Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo Zmluvy medzi Predávajúcim a Spotrebiteľom, a spory s touto Zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z. z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, ktorým je aj Slovenská obchodná inšpekcia, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona. Ďalšie subjekty ARS sú uvedené v zozname na stránkach http://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1.
  3. Subjekt ARS môže od Spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má Spotrebiteľ. Okrem ARS má Kupujúci právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný súd. Platforma ARS je dostupná na internetových stránkach: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main.
 14. REGISTRÁCIA UŽÍVATEĽOV V INTERNETOVOM OBCHODE.
 15. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA.
  1. Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnych zmlúv uzatvorených Predávajúcim a Kupujúcim ako časť obsahu týchto Kúpnych zmlúv.
  2. Tieto VOP nadobudli platnosť a účinnosť dňa [10].[11].2022 a aplikujú sa na všetky Kúpne zmluvy, uzatvorené na základe akceptácie Objednávok, ktoré boli Kupujúcim urobené (a následne zo strany Predávajúceho akceptované) po nadobudnutí platnosti a účinnosti VOP.
  3. Skutočnosť, že ktorékoľvek z ustanovení týchto VOP je, alebo sa stane neplatné, resp. neúčinné, nemá vplyv na platnosť a účinnosť jej ostatných ustanovení.
  4. Ustanovenia týchto VOP sa neaplikujú na vzťah vzniknutý uzatvorením jednotlivej Kúpnej zmluvy iba v prípade, ak Zmluvné strany písomnou dohodou výslovne vylúčia aplikáciu niektorého konkrétne uvedeného ustanovenia VOP.
  5. V prípade, ak je Kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.
  6. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme e-mailových správ.
  7. Na vzťahy neupravené týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode´a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.
  8. Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak Predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
  9. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát SOI Bajkalská 21/A, P.O.BOX č. 29, 827 99 Bratislava, SR, odbor výkonu dozoru, www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk); spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.
  10. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
  11. Kupujúci bude pred odoslaním e-objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že sa s týmito VOP oboznámil, prečítal ich, porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

Príloha č. 1
Formulár na odstúpenie od zmluvy

Príloha č. 2
Poučenie o uplatnení práva kupujúceho na odstúpenie od kúpnej zmluvy